ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดเทียน
พันธุ์ สุโขทัย 1
วันที่รับรอง 29 มกราคม 2542
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวโพดเทียนพันธุ์สุโขทัย 1 ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนพันธุ์ T-033 ซึ่งรวบรวมจากจังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2526 เริ่มดำเนินการ ปรับปรุงพันธุ์ปี พ.ศ.2531 ที่สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง และทำการปลูกคัดเลือก ทดสอบ เปรียบเทียบพันธุ์ ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปีพ.ศ.2535-2539
ต้นสูง 147 เซนติเมตร จำนวนฝักต่อต้น 1-2 ฝัก อายุวันดอกตัวผู้บานได้ 50 เปอร์เซ็นต์ 43-45 วัน ไหมมีสีม่วง อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 56-65 วัน เมล็ดสีขาว ฝักยาว 10-15 เซนติเมตร จำนวนแถวของเมล็ดต่อฝัก 8-12 แถว มีคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน 66.8 และ 11.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ผลผลิต 22,128 ฝักต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองเหลืองอุทัยธานี และขาวเชียงใหม่ 30 และ 17 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จำนวนฝักที่ได้มาตรฐาน 16,316 ฝักต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เหลืองอุทัยธานี 43 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักฝักทั้งเปลือก 1,435 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง 34 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพในการบริโภคดีกว่าพันธุ์พื้นเมือง คือรสชาติหวานเล็กน้อย ความนุ่มเหนียวดี ไม่ติดฟันและกลิ่นหอมชวนรับประทาน
สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ มีการปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และให้ผลผลิตสูง
ไม่ต้านทานโรคราน้ำค้างในแหล่งที่มีโรคราน้ำค้างระบาด ควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี metalaxy 1 (Apron 35 SD) ในอัตรา 7 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม