ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ไหม
พันธุ์ ไทยลูกผสมสกลนคร
วันที่รับรอง 29 มกราคม 2542
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ไหมไทยลูกผสมสกลนคร ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างไหมพันธุ์ไทย (SP1) กับไหมพันธุ์ต่างประเทศ (SB2) เริ่มทำการปรับปรุงพันธุ์ในปีพ.ศ.2533 ที่สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร โดยทำการคัดเลือกและประเมินผลผลิต ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปีพ.ศ.2533-2540
ตัวหนอนไหมเพศเมียมีลาย เพศผู้ขาวปลอด ลำตัวมีขนาด 0.9x1.0 เซนติเมตร รังไหมสีเหลือง รูปร่างยาวรี ขนาด 1.8x3.5 เซนติเมตร เส้นใยสีเหลือง จำนวนไข่ไหมต่อแม่ 540 ฟอง อายุหนอนไหม 19 วัน ดักแด้สมบูรณ์ 92.07 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักรังสด 1.75 กรัม น้ำหนักเปลือกรัง 28.33 เซนติกรัม ความยาวเส้นใยเฉลี่ยต่อรัง 865 เมตร ขนาดเส้นไหม 2.45 ดีเนียร์
แม่พันธุ์และพ่อพันธุ์สามารถคัดแยกเพศได้ในระยะหนอนไหม ทำให้กระบวนการผลิตไข่ไหมสะดวกมากขึ้น มีความแข็งแรง เลี้ยงได้ตลอดปี ให้ผลผลิตรังสด 21.40 กิโลกรัมต่อแผ่นไข่ไหม สูงกว่าพันธุ์อุบลราชธานี 60-35 จำนวนไข่ไหมต่อแม่ และน้ำหนักรังสดสูงกว่าพันธุ์อุบลราชธานี 60-35 เส้นใยยาว และสาวง่าย
เลี้ยงได้ในพื้นที่ที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร