ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช หม่อน
พันธุ์ บุรีรัมย์ 51
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2541
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
หม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 51 เป็นพันธุ์หม่อนลูกผสมระหว่างพันธุ์หม่อน LUIN JIO NO.40 คุณสมบัติออกรากยาก กับพันธุ์หม่อนน้อย คุณสมบัติออกรากง่ายในปี พ.ศ.2526 ที่สถานีทดลองหม่อนไหมบุรีรัมย์ ทำการผสมข้ามพันธุ์ได้ต้นกล้า 54 ต้น นำไปปลูกในแปลงทดลอง ทำการคัดเลือกครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2527-2528 และทำการปรับปรุงพันธุ์และประเมินผลตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525-2541 ได้พันธุ์ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยท่อนพันธุ์
ลำต้นสีเทา ตั้งตรง สูง 2.12 เมตร ใบนุ่มสีเขียวเข้ม มีความเลื่อมมันปานกลาง ออกรากดีน้ำหนัก 100 ใบ 482.9 กรัม มีใบ 59.31 เปอร์เซ็นต์ น้ำในใบสด 76.76 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพน้ำหนักแห้งมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เส้นใย 15.92, 45.93, 7.10 และ 12.40 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้ดีกว่าพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ออกรากดีและสามารถใช้ท่อนพันธุ์ปลูกในแปลงได้โดยตรงหรือปักชำก่อนปลูก จึงขยายพันธุ์ได้ง่าย ข้อถี่ ก้านใบสั้น ให้ผลผลิตใบ 1,966.95 กิโลกรัมต่อไร่ ใบมีลักษณะอ่อนนุ่ม คุณภาพดีเหมาะสำหรับเลี้ยงไหม เป็นพันธุ์ที่ต้านทานปานกลางต่อโรคใบด่าง ลำต้นตั้งตรงสะดวกต่อการเขตกรรม และดูแลรักษา
ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยไฟ ดังนั้นในฤดูที่มีการระบาดของเพลี้ยไฟจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันกำจัดที่ดี