ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะเขือเทศ
พันธุ์ ศรีสะเกษ 1
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2541
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มะเขือเทศพันธุ์ ศรีสะเกษ ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง CL 123-2-4 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (AVRDC) เป็นพันธุ์แม่ กับพันธุ์สีดาห้างฉัตร เป็นพันธุ์พ่อ ทำการคัดเลือกแบบ สืบประวัติทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาว ถึงชั่วที่ 6 คัดเลือกได้ 3 สายพันธุ์นำสายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 7 ไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์กับพันธุ์มาตรฐานสีดาห้างฉัตร ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถานีทดลองพืชสวนนครพนม ปลูกทดสอบในไร่เกษตรกรจังหวัดต่าง ๆ พบว่าให้ผลผลิตสูงปลูกได้ดีในฤดูฝนมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด
ลำต้นกลม สีม่วงอวบน้ำ แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มกว้าง ใบมีใบย่อย 5-7 ใบ คล้ายรูปหัวใจ ดอกเป็นช่อมีประมาณ 5-9 ดอก ผลคล้ายลูกแพร์ เมื่อสุกสีชมพูแดง มีเมล็ด 50 เมล็ดต่อผล น้ำหนัก 400 เมล็ดต่อกรัม
ผลผลิต 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สีดาห้างฉัตร ซึ่งปลูกเป็นการค้าประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลเร็วกว่าพันธุ์สีดาห้างฉัตร 15 วัน เปลือกหนากว่าพันธุ์สีดาห้างฉัตร ทำให้เก็บไว้ได้นาน
ปลูกได้ดีในสภาพดินทั่วไป ที่มีการระบายน้ำดีในฤดูฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยไม่เกิน 300 มิลลิเมตร ต่อเดือน
ไม่ควรปลูกในดินที่มีน้ำขัง เพราะจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ต้นเหี่ยวเฉาตาย