ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ จักรพันธ์ 1
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2541
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
สถาบันวิจัยพืชไร่ ได้นำเข้าถั่วเหลืองสายพันธุ์ UFV 80-85 และสายพันธุ์อื่น ๆ จากประเทศบราซิลและนำเข้าถั่วเหลืองที่มีศักยภาพสูงจากแหล่งอื่นอีก 150 สายพันธุ์ในปี พ.ศ.2533 เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทยให้สูงขึ้น และได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ตามขั้นตอน ได้สายพันธุ์ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดี
ลำต้นทอดยอดใบใหญ่เป็นวงรี ดอกสีม่วง ฝักสีน้ำตาลอ่อน เมล็ดสีเหลือง สีของตาเป็นสีน้ำตาล จำนวนฝักต่อต้น 46.1 ฝัก มี 1.8 เมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ด 11.2 กรัม ผลผลิตเฉลี่ย 281 กิโลกรัมต่อไร่
ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างในระดับสูง ทั้งในสภาพการปลูกเชื้อและสภาพเกิดโรคตามธรรมชาติในไร่ โดยเฉพาะการปลูกในต้นฤดูฝนและฤดูแล้ง นอกจากนี้มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วย
ควรปลูกในเขตภาคกลางตอนบน เช่นในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท ภาคกลางตอนล่าง เช่นจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญูจนบุรี และจังหวัดนครปฐม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นจังหวัดขอนแก่น
ไม่เหมาะสำหรับการนำไปปลูกในภาคเหนือตอนบน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากพันธุ์ดังกล่าวมักจะมีอายุเจริญเติบโตทางลำต้นยาวนานกว่าพันธุ์อื่น ๆ เมื่อได้รับช่วงแสงที่ยาวในฤดูฝน และมักเป็นโรคราสนิมทำให้ผลผลิตลดลง ได้ประมาณ 10-30 เปอร์เซ็นต์ และเนื่องจากมีการระบาดของโรคใบจุดนูนด้วย จึงควรปลูกในต้นฤดูฝนเช่น เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน หรือในฤดูแล้ง