ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วหรั่ง
พันธุ์ สงขลา 1
วันที่รับรอง 18 มกราคม 2541
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
สถาบันวิจัยพืชไร่ ได้รับถั่วหรั่งจากสถาบันวิจัยการเกษตรเขตร้อนนานาชาติ (IITA) จำนวน 12 พันธุ์ เมื่อปีพ.ศ.2532 ได้ปลูกศึกษาการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม และเปรียบเทียบการให้ผลผลิตกับพันธุ์พื้นเมืองระหว่างปี พ.ศ.2532 ถึง ปี พ.ศ.2538 โดยดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรระหว่างปีพ.ศ.2532-2538 พบว่าให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง
ลำต้นสีม่วงแดง ทรงต้นพุ่มแคบ ใบและก้านใบสีเขียว ดอกสีเหลือง ฝักติดแน่นเป็นกระจุก ฝักสีขาวปนน้ำตาล เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เปอร์เซ็นต์การกระเทาะ 73.0 เปอร์เซ็นต์
อายุเก็บเกี่ยวสั้น 110-120 วัน ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 462 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 161 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง 15.5 และ 32.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมล็ดโต มีน้ำหนัก 100 เมล็ด สูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง 30.9 เปอร์เซ็นต์ เปลือกฝักบาง เมล็ดสีแดง
ปลูก และให้ผลผลิตได้ดีในทุกพื้นที่ของการปลูกถั่วหรั่งพันธุ์เดิม ซึ่งเป็นดินทรายถึงร่วนปนทรายในที่ดอนไม่มีน้ำขัง ระดับน้ำใต้ดินต่ำ และน้ำสามารถซึมผ่านชั้นดินได้อย่างรวดเร็ว