ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ เชียงใหม่ 2
วันที่รับรอง 18 มกราคม 2541
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 2 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์เชียงใหม่ 60 กับพันธุ์ LAC 13 ทีศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2530 ทำการคัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 1 ปี พ.ศ.2531 และทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรระหว่างปีพ.ศ.2531-2538 ได้พันธุ์ให้ผลผลิตสูง
ลำต้นไม่ทอดยอดใบมีขนาดเล็กสั้น ดอกสีม่วง ฝักกลมเมื่อแก่มีสีน้ำตาล เมล็ดค่อนขางกลมสีเหลือง ตาเมล็ดสีน้ำตาล มีจำนวน 30 ฝักต่อต้น น้ำหนัก 100 เมล็ด 15.6 กรัม มีโปรตีน 34.6 เปอร์เซ็นต์ น้ำมัน 19.4 เปอร์เซ็นต์
อายุเก็บเกี่ยวสั้นใกล้เคียงกับพันธุ์มาตรฐาน นครสวรรค์ 1 ให้ผลผลิต 230-290 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 1 ประมาณร้อยละ 7 แต่ถ้าปลูกในฤดูแล้ง จะให้ผลผลิตสูงกว่าประมาณร้อยละ 18 มีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างในระดับต้านทานถึงต้านทานปานกลาง ปรับตัวตอบสนองกับสภาพแวดล้อมได้กว้างสามารถใช้เป็นพันธุ์ปลูกได้ทุกสภาพแวดล้อม
เขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ปลูกในระบบปลูกพืช โดยปลูกเป็นพืชตามในปลายฤดูฝน หรือปลูกเป็นพืชนำในฤดูแล้ง