ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ ขอนแก่น 5
วันที่รับรอง 18 มกราคม 2541
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วลิสงพันธุ์ ขอนแก่น 5 ได้จากการผสมระหว่าง พันธุ์ไทนาน 9 กับ พันธุ์ RCM 387 เมื่อปีพ.ศ.2526 ที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ ทำการคัดเลือกพันธุ์ชั่วที่ 1-5 ระหว่างปี พ.ศ.2527-2529 และทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ช่วงปีพ.ศ.2531-2539 ได้พันธุ์ให้ผลผลิตสูง
ทรงพุ่มกว้าง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น เส้นลายบนฝักเห็นชัดเจน เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูเข้ม ดอกสีเหลือง อายุวันออกดอก 20-28 วัน อายุเก็บเกี่ยว 85-115 วัน น้ำหนัก 100 เมล็ด 51.1 กรัม กะเทาะได้ 65.2 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีน 25.3 เปอร์เซ็นต์ น้ำมัน 51.1 เปอร์เซ็นต์ และแป้ง 12.4 เปอร์เซ็นต์
มีระดับการเป็นโรคไวรัสยอดไหม้ร้อยละ 12.8 และให้ผลผลิตฝักแห้ง 304 กิโลกรัมต่อไร่
พื้นที่การผลิตถั่วลิสงในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งที่ให้น้ำชลประทาน และฤดูฝนที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม จะให้ผลผลิตสูงมาก
เมื่อปลูกในฤดูฝนที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่นดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การกระจายตัวของฝนไม่ปกติ ฝนทิ้งช่วงนานในระหว่างฤดูปลูก และการจัดการไม่เหมาะสมจะให้ผลผลิตต่ำ