ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช สับปะรด
พันธุ์ เพชรบุรี
วันที่รับรอง 18 มกราคม 2541
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และสถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี ได้ดำเนินการรวบรวมและศึกษาพันธุ์สับปะรดจากภายในและต่างประเทศจำนวน 10 และ 12 พันธุ์ ตามลำดับ เพื่อให้ได้สับปะรดพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง มีรสชาติตรงตามความต้องการของตลาด ปรับตัวได้เหมาะสมในแต่ละสภาพท้องถิ่น และมีคุณลักษณะดีเด่นในด้านรับประทานผลสด และมีการเจริญเติบโตดี
ทรงต้นมีการแตกหน่อ ใบสั้นสีเขียวอ่อนปนม่วง พบหนามบริเวณขอบใบโดยสม่ำเสมอตลอดทั้งใบ มี 50 ใบต่อต้น ดอกสีน้ำเงินปนม่วง ดอกย่อยต่อผลประมาณ 93 ดอก น้ำหนักผลประมาณ 1,000 กรัม ผลเป็นทรงเจดีย์ ตาผลใหญ่ พองนูนเล็กน้อย สีเปลือกเหลืองอมส้ม มีตะเกียงที่ก้านผล 2-3 ตะเกียง
ผลผลิต 5.3 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ภูเก็ต และสวี ซึ่งอยู่ในกลุ่มพันธุ์เดียวกัน 17.7 เปอร์เซ็นต์ และ 23.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ รสชาติหวานอมเปรี้ยว ปริมาณ soluble solids สูงถึง 16.9 องศาบริกซ์ และมีปริมาณกรดค่อนข้างต่ำเท่ากับ 0.45 เปอร์เซ็นต์ มีกลิ่นหอมแรง เนื้อกรอบใกล้เคียงกับพันธุ์สวี และภูเก็ต สีเนื้อเหลืองอมส้มสม่ำเสมอ สามารถแกะแยกผลย่อยหรือตา (fruitlet) ออกจากกันโดยง่าย และรับประทานแกนผลได้
ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย สามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้ในสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง แต่ไม่ชอบพื้นที่มีน้ำขังแฉะ และเป็นพันธุ์ที่ไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมแปรรูป