ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ ดอกพะยอม
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2522
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าดอกพะยอมเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ใช้ปลูกเป็นข้าวไร่ในภาคใต้ ทำการรวบรวมพันธุ์โดยเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในระหว่างปี พ.ศ.2502-2521 และนำมาปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าวภาคใต้ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆได้ดี
ข้าวไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน อายุประมาณ 145 -150 วัน ปลูกต้นเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลาคมปลูกปลายเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวปลายเดือนมกราคม ลำต้นสีเขียวเจริญเติบโตเต็มที่สูงประมาณ 150 เซนติเมตร ใบยาว ค่อนข้างแคบ ชูรวงดี ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากแปลงทดลองเฉลี่ยประมาณ 250 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 2 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.58 กรัม ข้าวกล้องยาว 7.3 มิลลิเมตร รูปร่างยาวเรียว ลักษณะข้าวสุกนุ่ม และมีกลิ่นหอม
ชูรวง คอยาว เหมาะสำหรับเกี่ยวด้วยแกระ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ปลูกเป็นพืชแซมยางได้ คุณภาพหุงต้มและรสชาติดี ต้านทานโรคไหม้โรคใบจุดสีน้ำตาลและโรคใบขีดสีน้ำตาล
ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตโดยปลูกแบบข้าวไร่
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบวงสีน้ำตาล ออกดอกเร็วไม่ค่อยเหมาะกับบางท้องที่และถ้าปลูกในสภาพน้ำขังไม่ค่อยแตกกอ