ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1
วันที่รับรอง 21 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 คือปาล์มน้ำมันลูกผสมหมายเลข 38 เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่าที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างแม่พันธุ์ดูร่า C 2120 : 184 D กับพ่อพันธุ์พิสิเฟอร่า IRH 629: 319 T โดยมีการสั่งซื้อเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากบริษัท ASD ประเทศคอสตาริกา ตั้งแต่ปีพ.ศ.2530-2531 ต่อมาในปีพ.ศ.2533 ได้ทำการปลูกเปรียบเทียบและทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์มาตรฐาน ได้พันธุ์ลูกผสมที่มีจำนวนทะลายต่อต้นมากกว่าพันธุ์เดิม
ลำต้นตั้งตรง ทรงพุ่มรูปกรวย ทางใบออกเวียนรอบลำต้น ดอกเป็นช่อแบบจั่น แต่ละทะลายมี 60-90 ช่อ ทะลายย่อยพัฒนาจากตาดอกถึงดอกบาน 30 วัน เมื่ออายุ 4-7 ปี ให้น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 11 กิโลกรัมต่อทะลาย
ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,066 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 29 เปอร์เซ็นต์ อายุ 6 ปี มีจำนวนทะลายเฉลี่ย 13 ทะลายต่อต้น มากกว่าพันธุ์มาตรฐานซึ่งมี 8 ทะลายต่อต้น
ควรปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน (L1)และพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง (L2) สำหรับปลูกปาล์มน้ำมันตามผลการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกรมวิชาการเกษตร
เป็นพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จึงไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้จากเมล็ดชั่วที่ 1 (F2) ไปปลูกได้