ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 ได้มาจากการผสมพันธุ์และคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมแบบสืบตระกูล ระหว่างนางมล เอส 4 พันธุ์แม่ และไออาร์ 841-85-1-1-2 พันธุ์ข้าวหอมต้นเตี้ย ที่สถานีทดลองข้าวคลองหลวง ปี พ.ศ.2527-2532 ปลูกข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 1 ถึงชั่วที่ 8 ปีพ.ศ.2533-2540 ศึกษาพันธุ์เปรียบเทียบผลผลิตตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตร ได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพการหุงต้มและทางเคมีคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 105
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวเมื่อปลูกแบบปักดำ ประมาณ 118-125 วัน ต้นสูงประมาณ 110 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ใบและกาบใบสีเขียว ใบมีขน ใบธงตั้งตรง ช่วงเก็บเกี่ยวใบแก่ช้ารวงยาวค่อนข้างแน่น ระแง้ถี่ คอรวงค่อนข้างยาว ข้าวเปลือกสีฟาง มีขนสั้นบนเปลือกเมล็ด รูปร่างข้าวกล้องยาวเรียว ยาว 7.85 มิลลิเมตร กว้าง 2.32 มิลลิเมตร หนา 1.81 มิลลิเมตร น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 3.19 กรัม ปริมาณอมิโลส 16.5-18.4 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5-6 สัปดาห์
ต้นเตี้ย ไม่ล้ม ให้ผลผลิตประมาณ 650 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวเจ้าหอมมีคุณภาพเมล็ดทางเคมีและการหุงต้มคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปลูกได้ตลอดปีต้านทานต่อโรคแมลง ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดหลังขาวดีกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 อายุสั้นมีผลดีต่อการลดต้นทุนในการดูแลรักษา
พื้นที่นาชลประทานภาคกลางทั้งฤดูนาปรังและฤดูนาปี
ค่อนข้างไม่ต้านท้านต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ซึ่งเป็นพาหะของโรคใบหงิกและโรคใบสีส้ม ตามลำดับ