ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ส้มโอ
พันธุ์ ท่าข่อยบุญยงค์พิจิตร
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ได้ทำการสำรวจและคัดเลือกส้มโอท่าข่อยโคลนพันธุ์ดีจากสวนเกษตรกร ในเขตอำเภอโพทะเล อำเภอเมือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 19 สวน ได้นำผลผลิตมาตรวจสอบลักษณะภายนอก-ภายในจำนวน 5 ผลต่อต้น เพื่อคัดเลือกหาพันธุ์ดีโดยดำเนินการเก็บข้อมูลและติดตามตรวจผลอย่างต่อเนื่องเป็น เวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2532-2535 ได้โคลนพันธุ์ TK 4-5 ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ต้นสูงประมาณ 6-8 เมตร อายุมากอาจสูงถึง 15 เมตร ทรงต้นโปร่ง ช่อดอก มีจำนวน 10-20 ดอก หรือเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกสีขาว ผลขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 15-18 เซนติเมตร ทรงผลมี 2 ลักษณะ คือกลมแป้น กลมสูง ผิวสีเขียวอ่อนถึงเหลือง เปลือกหนา 2-2.5 เซนติเมตร ผลมี 12-14 กลีบ มีจำนวน 40-180 ผลต่อต้นต่อปี น้ำหนักผล 1.53 กิโลกรัม
เนื้อมีรสชาติดีกว่าส้มโอพันธุ์ท่าข่อยทั่วไป ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเขตภาคเหนือตอนล่างได้ดี ให้ผลผลิตสูงถึงประมาณ 180 ผลต่อต้นต่อปี ซึ่งสูงกว่าส้มโอท่าข่อยทั่วไป ที่ให้ผลผลิต 140 ผลต่อต้นต่อปี ผลค่อนข้างโต น้ำหนักผลโดยเฉลี่ย 153 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์เนื้อสูง 56.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าส้มโอท่าข่อยทั่วไป
ภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่พื้นที่เขตจังหวัดพิจิตร เเละในเขตจังหวัดใกล้เคียง
ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุผล 7-7 1/2 เดือนจะได้ผลคุณภาพดีมากรสชาติดีที่สุด