ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ทุเรียน
พันธุ์ หมอนทองสันต์จันทบุรี
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้จัดประกวดทุเรียนในเชิงวิชาการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ซึ่งดำเนินการระหว่างปีพ.ศ.2530-2532 สามารถคัดเลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีลักษณะดีเด่นและคุณภาพดีได้จำนวนหนึ่ง ผลการประกวดติดต่อกัน 3 ปี พบว่าทุเรียนพันธุ์หมอนทองของนายสันต์ สุวรรณก้านมณี ได้รับคะแนนสูงสุด ปี พ.ศ.2533-2539 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้นำยอดของทุเรียนที่ชนะการประกวดมาทำการเสียบยอดปลูกทดสอบในเขตนิเวศน์เกษตรต่าง ๆ และปลูกเปรียบเทียบกับโคลนพันธุ์อื่นๆทีชนะการประกวด
ลำต้นเป็นทรงพุ่มรูปกรวย ต้นสูง 10-14 เมตร ใบขนาดใหญ่ รูปไข่ ช่อดอกมีดอกย่อย 3-30 ดอก สีขาวอมเหลือง ผลขนาดปานกลาง น้ำหนัก 1.5-4.4 กิโลกรัม พูไม่นูน เนื้อมีกลิ่นน้อย รสหวานมัน เนื้อละเอียดเหนียวสีเหลืองเข้ม ไม่เละแฉะ ให้ผลผลิต 150-180 ผลต่อต้นต่อปี ออกดอก 4-5 ปี หลังปลูก อายุเก็บเกี่ยว110-120 วัน หลังดอกบาน
เนื้อหนา สีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดเส้นใยน้อยมีการสุกสม่ำเสมอทั้งผล
เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และภาคอื่นที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคตะวันออก
ควรตัดแต่งผลให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะมิฉะนั้นแล้วผลจะมีรูปทรงบิดเบี้ยว และมีขนาดผลเล็กซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของตลาด แม้ว่าไม่เคยพบอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าที่ต้นพันธุ์ แต่ในการนำพันธุ์ปลูก ควรจะหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีการระบาดของโรครากเน่า-โคนเน่า ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม (ประมาณ 140 วันหลงดอกบาน) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ