ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ทุเรียน
พันธุ์ ก้านยาวอารีจันทบุรี
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ปี พ.ศ.2490 บิดาของนางอารี อารีเขต ได้ซื้อกิ่งตอนทุเรียนพันธุ์ก้านยาวจากจังหวัดนนทบุรี มาปลูกที่จังหวัดจันทบุรี ต่อมาได้ส่งประกวดทุเรียนเชิงวิชาการซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ระหว่างปีพ.ศ.2530-2532 ได้รางวัลชนะเลิศปี พ.ศ.2533-2539 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้นำยอดของทุเรียนต้นที่ประกวดชนะมาทำการเสียบยอดบนต้นตอพันธุ์ชะนี และนำไปปลูกทดสอบในเขตนิเวศน์เกษตรต่าง ๆ รวมทั้งปลูกเปรียบเทียบกับโคลนพันธุ์ (clone) อื่น ๆ ที่ชนะการประกวด
ลำต้นทรงพุ่มรูปกรวย ทิ้งกิ่งง่าย ลำต้นสูง 10-14 เมตร ใบใหญ่ ช่อดอกมีดอกย่อย 3-30 ดอก กลีบสีขาวอมเหลือง มี 5 กลีบ น้ำหนักผล 1.5-4.4 กิโลกรัม ก้านผลยาว ทรงผลกลม หรือทรงลิ้นจี่ ผลพูไม่นูนเด่นชัดหนามเล็กถี่ เนื้อมีกลิ่นน้อยรสหวานมัน เนื้อละเอียดและเหนียวไม่แฉะไม่มีอาการไส้ซึม สีเหลืองเข้ม เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบน้อย อายุออกดอกปีที่ 4-5 หลังปลูก อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วันหลังดอกบาน
ผลใหญ่ เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดและเหนียวมาก เส้นใยน้อย
เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และภาคอื่นที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคตะวันออก
ไม่ควรไว้ผลมากเกินไป เพราะจะทำให้กิ่งอ่อนแอ และทิ้งกิ่งได้ง่าย ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในแหล่งที่เคยมีการระบาดของโรครากเน่า -โคนเน่า