ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันเทศ
พันธุ์ พิจิตร 1
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
มันเทศพันธุ์ พิจิตร 1 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ นิโกร กับพันธุ์ พจ.091 เมื่อปี พ.ศ.2533 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรได้ทำการคัดเลือกจากการรวบรวมและศึกษาพันธุ์มาผสมข้ามและทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2533-2539
หัวมันเทศมีสีแดง เนื้อในสีม่วง รูปร่างยาว ลำต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามต้นยาว 175 เซนติเมตร ใบอ่อนสีเขียว ยอดอ่อนสีม่วงใบแก่สีเขียว รูปใบโพธิ์ดอกแบบสมบูรณ์เพศสีม่วง อายุเก็บเกี่ยว 90 วัน
ผลผลิตเฉลี่ย 1,712 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ นิโกร ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์ อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์นิโกร เปอร์เซ็นต์แป้ง 28.7 เปอร์เซ็นต์
ปลูกได้ตลอดปีทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ดินที่เหมาะสมที่สุดเป็นดินร่วนปนทรายมีการระบายน้ำดี
ไม่ต้านทานด้วงมันเทศและหนอนเจาะเถามันเทศ จึงต้องคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงไปปลูก และควรมีการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมันเทศตามความเหมาะสม