ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช เผือก
พันธุ์ พิจิตร 1
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เผือกพันธุ์ พิจิตร 1 ได้มาจากการรวบรวมพันธุ์เผือกจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทยและจากต่างประเทศมาศึกษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 เป็นเผือกพื้นเมือง 27 พันธุ์ จากต่างประเทศ 33 พันธุ์จำแนกเป็นเผือกหอม 14 พันธุ์ และเผือกไม่หอม 46 พันธุ์ ทำการรวบรวม คัดเลือกปลูกศึกษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร จำนวน 60 พันธุ์ ปี พ.ศ.2531 ถึง 2532 และทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2533-2538
หัวเผือกรูปรีแกมรูปไข่ สีเหลืองทอง เนื้อในสีขาวปนม่วง ใบรูปหัวใจ ต้นสูง 98 เซนติเมตร มีหน่อขนาดเล็กขึ้นอยู่รอบต้น 12 หน่อต่อต้น อายุเก็บเกี่ยว 180 วัน
ให้ผลผลิตสูงกว่าเผือกหอมพันธุ์เชียงใหม่ ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ คือให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,968 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเผือกหอมพันธุ์เชียงใหม่ได้ 1,513 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 23 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเผือกหอมพันธุ์เชียงใหม่ 13.9 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำตาล 2.6 เปอร์เซ็นต์ มีการแตกหน่อข้างห่างจากต้นแม่มากกว่าและมีจำนวนหน่อต่อต้น 12 หน่อ น้อยกว่าเผือกหอมพันธุ์เชียงใหม่ 25 หน่อ จึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปลิดหน่อข้างออก
ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ในพื้นที่ที่มีระบบน้ำชลประทานดี สามารถปลูกเผือกได้ตลอดปี ส่วนในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานควรปลูกเผือกในช่วงฤดูฝน
ไม่ต้านทานต่อโรคใบไหม้ซึ่งถ้าพบมีการระบาดของโรคใบไหม้ ควรมีการตัดใบเผือกที่เป็นโรคไปเผาทำลายและทำการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคตามความเหมาะสม