ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะคาเดเมีย
พันธุ์ เชียงใหม่ 400
วันที่รับรอง 08 มกราคม 2539
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
มะคาเดเมียพันธุ์เชียงใหม่ 400 ชื่อเดิม Keau (HAES 660) คัดเลือกจากต้นเพาะเมล็ดเป็นสายพันธุ์พี่น้องกับพันธุ์ 344 และพันธุ์เชียงใหม่ 700 (HAES 741) คัดเลือกที่รัฐฮาวาย ในปีพ.ศ.2479 เริ่มนำมาทดสอบพันธุ์ปี พ.ศ.2491 และแนะนำพันธุ์ในปี พ.ศ.2509 โดยสถานีทดลองพืชสวนฮาวาย (Hawaii Agricultural Experiment Station ; HAES) นำมาเปรียบเทียบพันธุ์ในสภาพพื้นที่ราบและที่สูงต่าง ๆ ของประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2528-2542 โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และคัดเลือกได้พันธุ์ดี
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ทรงพุ่มคล้ายปิรามิด สูง 15-20 เมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม ดอกย่อยสีขาวต่อช่อ 75-250 ดอก ผลกลม น้ำหนักต่อผล 15.0-22.0 กรัม ผลเเก่ 3-8 ผลต่อช่อ เมื่อแก่เปลือกหุ้มเมล็ดจะแตกตามรอยตะเข็บ อายุเก็บเกี่ยว 180-240 วัน ปลูกในพื้นที่ต่ำกว่า 800 เมตร อายุเก็บเกี่ยว 180-210 วัน ให้ผลผลิตเมล็ดทั้งกะลา เมื่ออายุ 14 ปี 13-20 กิโลกรัมต่อต้น เนื้อในมะคาเดเมีย ประกอบด้วยสารอาหารโดยเฉพาะมีน้ำมันสูงเกิน 72 เปอร์เซ็นต์ มีแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ
เปอร์เซ็นต์เกรด 1 ของเนื้อในสูงกว่าพันธุ์อื่นทั้งการปลูกในที่ราบและปลูกที่สูง กะลาบาง ออกดอกดกใช้เป็นตัวให้ละอองเรณูกับพันธุ์อื่น (Pollinizer) ยกเว้นสายพันธุ์พี่น้องได้แก่ พันธุ์ 334 และพันธุ์เชียงใหม่ 700 โดยใช้ปลูกสลับกับพันธุ์อื่นในสวนขนาดใหญ่
พื้นที่สูงระดับ 500-1,000 เมตร เช่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
อายุต้นมากขึ้น ผลผลิตอาจลดลง ต้องการอากาศหนาวเย็นพอสมควร ขนาดผลเล็ก ไม่ควรปลูกต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 500 เมตร หรือถ้าที่ต่ำกว่า 400 เมตร จะต้องอยู่ในเขตเส้นละติจูด 19.8 องศาเหนือ ขึ้นไป