ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช สิ่งประดิษฐ์
พันธุ์ เครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2539
ประเภทการรับรอง สิ่งประดิษฐ์
เครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50 สามารถสาวไหมได้มากกว่าการสาวด้วยมือแบบพื้นเมืองถึง 6 เท่า เมื่อเปรียบเทียบเวลาในการสาวเท่ากัน ลักษณะเส้นไหมที่สาวได้กลมมีการรวมตัวของเส้นไหมดีมาก ในขณะที่สาวสามารถที่จะกรอเส้นไหมไปพร้อม ๆ กันได้ เครื่องสาวไหมชนิดนี้สามารถผลิตได้ไม่ยาก มีต้นทุนในการผลิตต่ำและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50 จะมีระบบการทำงานที่สัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ คือ สามารถสาวรังไหมสดได้วันละ 5-6 กิโลกรัม ได้เส้นไหมดิบวันละ 800-1,000 กรัม ในการทำงาน 1 ชั่วโมง จะได้เส้นไหมยาว 7,320 เมตร ความเร็วการสาว 1 นาที หมุนได้ 244 รอบ สาวเส้นไหมได้ยาว 122 เมตร ไม่เหมาะที่จะใช้สาวไหมพันธุ์พื้นเมือง เนื่องจากเป็นไหมเส้นสั้นเกษตรกรในระดับท้องถิ่นที่เลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสม และพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง สามารถติดต่อซื้อและนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ