ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อยคั้นน้ำ
พันธุ์ สุพรรณบุรี 50
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2539
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ได้มาจากการผสมเปิดของอ้อยพันธุ์ SP 074 ซึ่งมาจาก Sao Paulo ประเทศบราซิล โดยปลูกรวบรวมที่แปลงพันธุ์อ้อยของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2533-2538
ใบมีขนาดใหญ่ ปลายใบโค้ง ลำต้นสีเขียวอมเหลือง รสชาติหวานหอม แตกกอดี ปล้องมีรูปร่างทรงกระบอกค่อนข้างยาว ไม่มีร่องเหนือตา ตามีรูปร่างกลม วงเจริญสีเหลืองและนูนข้อโปน มีการออกดอกบ้างในอ้อยตอ ช่วงเดือนธันวาคม อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 8 เดือน มีความทนทานต่อโรคแส้ดำ โรคใบขาว และโรคลำต้นเน่าแดง พบการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยน้อย ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตน้ำอ้อยสูง 4,913 ลิตรต่อไร่ น้ำอ้อยสดมีความหวาน 16.1 บริกซ์ แตกกอดี จำนวนลำต่อไร่สูง 12,198 ลำ สูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ 91 เปอร์เซ็นต์ สามารถไว้ตอได้ดีไม่ต้องปลูกใหม่ทุกปี
ปลูกได้ในทุกสภาพแวดล้อม และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีโดยเฉพาะในเขตภาคกลาง และภาคตะวันตกที่เป็นแหล่งปลูกอ้อย