ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะพร้าว
พันธุ์ ลูกผสมชุมพร 2
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2538
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย ซึ่งเป็นพันธุ์แม่และมะพร้าวใหญ่ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมีลักษณะผสมตัวเองสูง มีความสม่ำเสมอทางพันธุกรรม ผลดก สามารถใหัจั่นได้ 14-16 จั่นต่อต้นต่อปี ขนาดผลเล็ก มะพร้าวใหญ่เป็นพันธุ์ต้นสูงที่ผสมข้ามระหว่างต้นจึงมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมในรุ่นลูก ผลขนาดใหญ่ แต่ให้ผลผลิตต่ำ ปี พ.ศ.2518-2522 สถานีทดลองพืชสวนชุมพรได้คัดเลือกพันธุ์มะพร้าวใหญ่ไว้ 43 ต้น และคัดเลือกซ้ำอีกครั้งได้ต้นพันธุ์ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 39 ผลต่อต้นต่อปี เป็นจำนวน 16 ต้น ปี พ.ศ.2522-2524 ทำการคัดเลือกพันธุ์เปรียบเทียบพันธุ์ และคัดเลือกหน่อที่สมบูรณ์ไปปลูกทดสอบ ได้มะพร้าวที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันค่อนข้างสูง
พุ่มใบเป็นรูปวงกลม ช่อดอกสีเหลืองประกอบด้วยดอกตัวผู้เล็ก ๆ จำนวนมากและดอกตัวเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าบริเวณโคนช่อดอก ทรงผลค่อนข้างกลม เปลือกสีเขียวหรือน้ำตาล น้ำหนักผลแก่ทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,500 กรัม ได้ผลผลิต 500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
อายุการตกผลเร็วเท่าพันธุ์ สวีลูกผสม 1 ให้ผลผลิตเนื้อมะพร้าวรวมสะสม 740.2 กิโลกรัม ใกล้เคียงกับพันธุ์สวีลูกผสม 1 ในช่วงอายุ 5-10 ปี มีน้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้งต่อผลเฉลี่ย 261 กรัม ซึ่งเป็นมะพร้าวขนาดกลางและเป็นพันธุ์ที่มีขนาดผลใหญ่กว่าพันธุ์ลูกผสม 1 เปอร์เซ็นต์น้ำมันค่อนข้างสูงประมาณ 66 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับพันธุ์ สวีลูกผสม 1
แหล่งปลูกมะพร้าวในเขตภาคกลาง และภาคใต้
เป็นพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ซึ่งไม่สามารถนำผลที่ได้ไปทำพันธุ์จึงจำเป็นต้องผลิตใหม่ตลอดเวลา