ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปอกระเจา
พันธุ์ ขอนแก่น 1
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2538
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปอกระเจาพันธุ์ขอนแก่น 1 คัดเลือกจากพันธุ์ JR 0878 ซึ่งเป็นพันธุ์แนะนำของประเทศอินเดีย เมื่อปีพ.ศ.2510 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และสถานีทดลองพืชไร่มหาสารคาม ปลูกเปรียบเทียบมาตรฐานและปลูกเปรียบเทียบในไร่กสิกรหลายจังหวัด ได้พันธุ์ที่มีลักษณะดี
ลำต้นสีแดงไม่มีหนาม สูง 2-5 เมตร ไม่แตกกิ่งใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบหยักคล้ายใบพู่ระหง ก้านใบสีแดง ดอกขนาดเล็กสีเหลือง ออกดอกแรกปลายเดือนสิงหาคม อายุ 117 วัน เมล็ดสีเทาแกมเขียว เก็บเกี่ยวเส้นใยเมื่ออายุ 130-140 วัน
ผลผลิตเส้นใยแห้ง 375 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์โนนสูง ประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์ มีเส้นใยเฉลี่ย 7.5 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์โนนสูง 1 ที่มีเส้นใยเพียง 6.7 เปอร์เซ็นต์ ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีสูงกว่าพันธุ์โนนสูง 1 ลอกง่ายและไม่เจ็บมือเนื่องจากมีปุ่มบนแก่นปอน้อยกว่าพันธุ์โนนสูง 1
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอาศัยน้ำฝน ที่มีการกระจายของฝนค่อนข้างดี และดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง pH 5-7 เป็นดินร่วนเหนียว ปลูกกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
ไม่ต้านทานโรคลำต้นเน่า และไส้เดือนฝอยรากปม