ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ สุโขทัย 2
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2538
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเหลืองพันธุ์ สุโขทัย 2 ได้จากการคัดคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ 7016 และพันธุ์ สุโขทัย 1 ผสมพันธุ์ เมื่อปีพ.ศ.2526 ที่สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทำการคัดเลือกรุ่นลูกตั้งแต่ชั่วที่ 3-6 ปีละ 3 ฤดูปลูกเพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้านทานต่อโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดู ปลูกตามสภาพธรรมชาติ ทำการประเมินผลผลิตโดยการเปรียบเทียบพันธุ์ ดำเนินการทดลองในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในศูนย์วิจัย สถานีทดลอง และในไร่เกษตรกร เป็นเวลา 8 ปี ได้พันธุ์ที่สามารถต้านทานโรคสำคัญได้
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้แก่ ความงอก และความแข็งแรงดีกว่าพันธุ์ เชียงใหม่ 60 ปริมาณเมล็ดเขียวน้อยประมาณ 0.2-2.2 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณโปรตีนในเมล็ดเฉลี่ย 39 เปอร์เซ็นต์ คือ ให้ผลผลิตโปรตีนสูง 113-120 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าสุโขทัย 1 และเชียงใหม่ 60 ประมาณ 14 และ 11 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ
ผลผลิตสูงประมาณ 290-310 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าสุโขทัย 1 และเชียงใหม่ 60 ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประมาณ 9 และ 7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ต้านทานโรคที่สำคัญคือ โรคราน้ำค้างในแหล่งปลูกถั่วเหลืองในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางของประเทศ ต้านทานโรคใบจุดนูนปานกลาง และต้านทานโรคไวรัสใบด่าง เป็นถั่วเหลืองพันธุ์รับรองพันธุ์แรกของประเทศไทย ที่มีความต้านทานโรคสำคัญได้ทั้ง 3 ชนิด
เขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
อ่อนแอต่อโรคราสนิม ทำให้ผลผลิตลดลง 26-45 เปอร์เซ็นต์ ไม่เหมาะสำหรับปลูกในแหล่งที่ดินมีความเป็นกรดจัด (pH<5.5) และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ