ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวญี่ปุ่น
พันธุ์ กวก 2
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2538
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ปี พ.ศ.2530 สถานีทดลองข้าวพาน ได้รวบรวมพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นซึ่งได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ปีพ.ศ.2531-2538 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้นที่สถานีทดลองข้าวพานจำนวน 96 พันธุ์ พิจารณาคัดเลือกไว้ดำเนินการศึกษาพันธุ์ต่อ จำนวน 44 พันธุ์ และทำการศึกษาพันธุ์และประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ได้พันธุ์ที่มีลักษณะสำคัญทางการเกษตร
ข้าวเจ้านาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง ระแง้ถี่ คอรวงสั้น ต้นแข็ง ใบแก่ช้า ความสูงประมาณ 80 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 117 วัน
ผลผลิตสูงเฉลี่ย 707 กิโลกรัมตอไร่ ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูณ์ คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี ตรงตามมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคข้าวญี่ปุ่น ราคาขายสูงกว่าราคาขายข้าวทั่วไป
พื้นที่ดินนาเขตภาคเหนือตอนบน
ในสภาพที่มีอากาศร้อนและความชื้นสูง ไม่ต้านทานโรคที่สำคัญ เช่น โรคไหม้ ข้าวพันธุ์อติตะโกมาชิ ระแง้เหนียวมาก ต้องนวดด้วยเครื่องจะช่วยให้นวดข้าวได้เร็ว และนวดข้าวหลังจากเกี่ยวเสร็จใหม่ ๆ และเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมความงอกเร็ว การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ทำพันธุ์ ควรลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ให้เหลือ 8-10 เปอร์เซ็นต์ และเก็บในปี๊บหรือภาชนะปิดผนึกฝาได้