ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวญี่ปุ่น
พันธุ์ กวก 1
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2538
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ปี พ.ศ.2530 สถานีทดลองข้าวพาน ได้รวบรวมพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น ซึ่งได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ปี พ.ศ.2531-2532 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้นที่สถานีทดลองข้าวพานจำนวน 96 พันธุ์ ปีพ.ศ.2533 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นสูงที่สถานีทดลองข้าวพาน และสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ปีพ.ศ.2534-2538 ปลูกเปรียบเทียบพื้นที่ระหว่างสถานี ปลูกเปรียบเทียบ ผลผลิตในนาเกษตรกรหลาย ๆ จังหวัด พบว่า ข้าวพันธุ์นี้มีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์โคชิฮิการิซึ่งเป็นข้าวชั้น 1 ของญี่ปุ่น
ข้าวเจ้า ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ลักษณะใบธงตั้งตรง-ปานกลาง ลักษณะรวงค่อนข้างจับกันแน่น ระแง้ถี่คอรวงสั้นต้นค่อนข้างแข็ง แก่ช้า ความสูงประมาณ 88 เซนติเมตร อายุประมาณ 120 วัน
ผลผลิตสูงเฉลี่ย 718 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี ตรงตามมาตรฐาน ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นพันธุ์อื่น ๆ และขายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป
พื้นที่ดินนาเขตภาคเหนือตอนบนตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ในสภาพอากาศร้อนและความชื้นสูงข้าวพันธุ์ซาซานิซิกิ ไม่ต้านทานต่อโรคที่สำคัญ เช่นโรคไหม้ และเนื่องจากมีระแง้เหนียวมาก ต้องนวดด้วยเครื่องจักรกล การนวดควรดำเนินการหลังจากเกี่ยวเสร็จใหม่ ๆ และจากการที่เมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมความงอกเร็วการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ทำพันธุ์ ควรลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ให้เหลือ 8-10 เปอร์เซ็นต์ และเก็บในปี๊บหรือภาชนะปิดผนึกฝาได้