ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ สุพรรณบุรี 1
วันที่รับรอง 28 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ได้จากการผสมพันธุ์แบบสืบตระกูล ปี พ.ศ.2528 ผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของ IR25393-57-2-3/กข23//IR27316-96-3-2-2 และลูกผสมชั่วที่ 1 ของ SPRLR77205-3-2-1-1/กับ SPRLR79134-51-2-2 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ปีพ.ศ.2529-2535 ทำการคัดเลือกต้นข้าวที่มีลักษณะดีและต้านทานโรคแมลงธรรมชาติ ปลูกศึกษาพันธุ์เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ระหว่างสถานีและทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์คัดเลือกได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติดี
อายุเก็บเกี่ยวเมื่อปลูกแบบปักดำ ประมาณ 120 วัน ต้นสูงประมาณ 125 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบและกาบใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างตั้งตรง ช่วงเก็บเกี่ยวใบแก่ช้า รวงยาว ระแง้ค่อนข้างถี่ ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องยาวเรียว น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 2.76 กรัม ปริมาณอมิโลส 29 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกร่วนแข็ง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 22 วัน
ผลผลิต 806 กิโลกรัมต่อไร่ ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี ต้านทานต่อโรคแมลงที่สำคัญแบบ multiple resistance ต้านทานโรคไหม้ เช่นเดียวกับพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 60 และดีกว่าพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 ในบางพื้นที่ต้านทานโรคใบหงิก และโรคใบสีส้มในสภาพธรรมชาติ ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาวดีกว่าพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90
พื้นที่นาภาคกลางในเขตชลประทาน ให้ปลูกรวมกับพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 เพื่อแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม
พบโรคใบขีดสีน้ำตาลในระยะออกรวง อาจเป็นสาเหตุของโรคเมล็ดด่างได้