ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ผักบุ้งจีน
พันธุ์ พิจิตร 1
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ศึกษาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยวิธีคัดเลือกพันธุ์ เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นที่สถานีทดลอพืชสวนฝางและศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร พบว่าพันธุ์คัดจากสถานีทดลองพืชสวนฝาง ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ ปี พ.ศ.2530-2534 คัดเลือกพันธุ์แบบ Pure Line Selection โดยนำพันธุ์คัดเลือกจากสถานีทดลองพืชสวนฝาง มาคัดเลือกต่อเพื่อให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ได้สายพันธุ์ดีเด่น 4 สายพันธุ์ นำไปทดสอบในท้องถิ่นและในไร่กสิกร ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและต้นมีคุณภาพดีกว่าพันธุ์การค้า
ลำต้นสีเขียวอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.69 เซนติเมตร จำนวนข้อตอต้น 7 ข้อ ใบชูตั้ง แคบเรียวยาวขนาด 2.6x13.18 เซนติเมตร ดอกสีขาว เมล็ดสีน้ำตาลดำ ความสูงของต้น 35 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 20 วัน
ผลผลิตเฉลี่ย 3,415 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์การค้า ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ ใบแคบเรียวยาวตรงกับความต้องการของตลาดไม่ทอดยอดก่อนการเก็บเกี่ยว แตกแขนงที่โคนต้น ลักษณะลำต้นสม่ำเสมอทำให้สะดวกและประหยัดแรงงานในการตัดแต่งใบและแขนงที่โคนต้นก่อนนำส่งตลาด
ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยและปลูกได้ตลอดปี
ช่วงฤดูฝนถ้ามีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ควรพ้นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคราสนิมขาว และในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตล่าช้ากว่าปกติ 5-7 วัน