ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ผักกาดหัว
พันธุ์ แม่โจ้ 1
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2522
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ผักกาดหัวพันธุ์เบาจากประเทศไต้หวันนำเข้ามาจำหน่ายให้เกษตรกรปลูกใน ปี พ.ศ.2525 ทำการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีคัดเลือกหมู่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี และมีคุณภาพสูงเท่ากับพันธุ์ดั้งเดิม นำมาวิเคราะห์และปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นในด้านคุณภาพและผลผลิตโดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลไต้หวันส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงาน
อายุเก็บเกี่ยว 45-48 วัน ลักษณะหัวรูปทรงกระบอก ผิวเรียบ ขนาดหัวสม่ำเสมอเฉลี่ยยาว 20.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร น้ำหนักหัวเฉลี่ย 224 กรัม คุณภาพของหัวเหมาะสำหรับบริโภคสดมากกว่าทำเค็ม รสชาติไม่เผ็ดและไส้ไม่กลวง ผลผลิต 4,000-5,000 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะใบเป็นใบเรียบไม่มีขนหรือหนามขอบใบมี 2 ลักษณะคือขอบใบเรียบไม่มีรอยหยักตลอดทั้งใบและขอบใบส่วนปลายเรียบแต่มีรอยหยักเล็กน้อยบริเวณโคนก้านใบ อายุดอกมีสีขาว ออกดอกประมาณ 55-60 วันหลังปลูก
เปอร์เซ็นต์หัวแตกและผิดปกติต่ำ และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์จากร้านค้า และพันธุ์พื้นเมืองประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์
ปลูกได้ตลอดปีในทุกภาคของประเทศ
ปลูกในช่วงอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 0-1 5 วันหัวจะเล็ก