ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลันเตา
พันธุ์ ฝักใหญ่เชียงราย 3
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
สถานีทดลองพืชสวนฝาง ได้ปลูกทดสอบผลผลิตของถั่วลันเตาฝักใหญ่ระหว่างพันธุ์ฝาง 7 กับพันธุ์ของเกษตรกรจาก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพันธุ์ของเกษตรกรให้ผลผลิตสูงแต่ไม่มีความสม่ำเสมอของพันธุ์ จึงนำมาปรับปรุงพันธุ์โดยคัดเลือกแบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Line Selection) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ทำการคัดเลือกและประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2526-2532 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายพบว่าให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่มีอยู่
ต้นสูง 180 เซนติเมตร ออกดอกก่อนพันธุ์ฝาง 7-8 วัน ต้องการค้าง อายุของดอกแรกบาน 52 วันหลังปลูก ดอกสีม่วงแดง มีช่อดอกเดี่ยวมากกว่าช่อดอกคู่ในต้นเดียวกัน ฝักสดสีเขียว มี 6 เมล็ดต่อฝัก อายุเริ่มเก็บฝักสด 65 วัน ช่วงเก็บเกี่ยวฝักสด 30-40 วัน
ขนาดของฝักสดกว้างและยาวกว่าพันธุ์ฝาง 7 150 และ 16.3 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉลี่ย 718 กิโลกรัมต่อไร่มากกว่าพันธุ์ฝาง 7 (557 กิโลกรัมต่อไร่) 28.7 เปอร์เซ็นต์ ฝักสดมีรสชาติหวานกรอบไม่มีเสี้ยน
ภาคเหนือให้ผลผลิตสูงในฤดูหนาว
ควรระวังโรคราแป้ง