ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลันเตา
พันธุ์ ฝักเล็กเชียงราย 2
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ถั่วลันเตาพันธุ์ฝักเล็กเชียงราย 2 ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ดีของไต้หวันคือพันธุ์ไทจุง 9 กับพันธุ์แม่โจ้ 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ.2515-2521 ทำการคัดเลือกลูกผสมในชั่วต่าง ๆ โดยวิธีการคัดเลือกแบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ และทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2521-2527 ที่สถานีทดลองพืชไร่เชียงใหม่พบว่าให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่มีอยู่
ต้นสูงประมาณ 180 เซนติเมตร ต้องการค้าง อายุดอกแรกบาน 59 วัน ดอกสีม่วงแดง จำนวนเมล็ดในฝักสด 6 เมล็ด เมล็ดแห้งผิวย่นมีเหลี่ยม
ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 683 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ไทจุง 9 17.2 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าพันธุ์แม่โจ้ 2 57.1 เปอร์เซ็นต์ ขนาดฝักสด 1.5x7.58 เซนติเมตร ความกว้างเท่ากับพันธุ์ไทจุง 9 และยาวกว่า 23.6 เปอร์เซ็นต์ และยังมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์แม์โจ้ 2 ฝักสดมีรสชาติหวานกรอบไม่มีเสี้ยน มีความหวาน 7-11 องศาบริกซ์ เมล็ดสดมีความหวานมากกว่าเปลือกฝักสด
ภาคเหนือได้ผลผลิตสูงในฤดูหนาวและได้ผลผลิตดีในฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
ไม่ต้านทานโรคราแป้งในภาคเหนือ และไม่ต้านทานโรคโคนเน่า โรครากเน่า โรคเน่าเละ และโรคใบจุดในภาคกลาง