ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช โกโก้
พันธุ์ ลูกผสมชุมพร 1
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ได้จากคู่ผสมระหว่างพันธุ์ Pa7 กับ Na32 ซึ่งเป็นพวก Upper Amazon ที่ได้จากการเก็บรวบรวมตั้งแต่ ปี พ.ศ.2481 ในประเทศเอกวาดอร์ นำไปรวบรวมที่ประเทศทรินิแดด ชาวอังกฤษได้ส่งไปปลูกที่ประเทศกานาในปี พ.ศ.2487 สำหรับประเทศไทยนำเข้ามาจากรัฐซาบาร์ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ.2522 และได้ดำเนินการค้นคว้าวิจัยตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรตั้งแต่ปีพ.ศ.2523-2536 พบว่าให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิม
การเจริญเติบโตของรอบโคนค่อนข้างเล็กกว่าพันธุ์อื่น ๆ ใบมีความกว้างพอประมาณ ปลายใบมีลักษณะแหลม ดอกมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุด เมื่อโตเต็มที่ดอกมีสีเขียวอ่อน ๆ ก้านดอกสีเขียว ลักษณะผลป้อมไม่มีคอ และก้นไม่แหลม ผิวผลเรียบ ร่องค่อนข้างตื้น เนื้อในเมล็ดสีม่วง ลักษณะการผสมเกสรเป็นพวกผสมข้าม เริ่มตกผลและเก็บเกี่ยวได้ในปีที่ 2 หลังจากปลูก
ผลผลิตเมล็ดโกโก้แห้งสูงสุดต่อปีตลอดเวลาการทดลอง 13 ปีสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกประมาณ 31.4 เปอร์เซ็นต์ คือให้ผลผลิตเฉลี่ย 127.2 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตสูงไม่ว่าจะผลิตโดยวิธีช่วยผสมด้วยมือ ปล่อยให้ผสมตามธรรมชาติหรือแบบผสมคละและมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิต เมล็ดมีขนาดตรงตามมาตรฐานสากลคือไม่เกิน 110 เมล็ดต่อน้ำหนักเมล็ดแห้ง 100 กรัม เมล็ดมีไขมันสูงประมาณ 57.27 เปอร์เซ็นต์มีความทนทานต่อโรคกิ่งแห้งค่อนข้างสูงทนทานต่อโรคผลเน่าดำปานกลาง
ปลูกแซมสวนมะพร้าว ทางภาคใต้และภาคตะวันตก
ควรปลูกลูกผสมคู่อื่นร่วมด้วยอย่างน้อย 1 พันธุ์ ในแปลงเดียวกัน โดยปลูกคละกันเพื่อประโยชน์ในการผสมเกสรและในแปลงมะพร้าวที่ใช้ปลูกโกโก้ไม่ควรเป็นทรายจัดการปลูกในระยะแรกควรมีร่มเงา