ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ เล็บนกปัตตานี
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
สถานีทดลองข้าวปัตตานี ได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่นิยมปลูกภาคใต้ เมื่อปีพ.ศ.2527 จำนวน 307 พันธุ์ ทำการพัฒนาพันธุ์ตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ตั้งแต่ปีพ.ศ.2527-2536 พบว่าสายพันธุ์เล็บนก PTNC84210 จากตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ให้ผลผลิตสูงได้รับการประเมินเป็นสายพันธุ์ดี
ข้าวไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ ต้นสูงประมาณ 170 เซนติเมตร ระยะพักตัวของเมล็ด 3 สัปดาห์ กอตั้งใบและกาบใบสีเขียว คอรวงยาวมาก ช่วงเก็บเกี่ยวใบแห้งเกือบหมด เมล็ดค่อนข้างป้อมข้าวเปลือกสีฟาง ยอดเมล็ดสีม่วง ท้องไข่ปานกลาง คุณภาพการสีดีมาก มีอมิโลสสูง 26 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกอ่อนนุ่ม
ผลผลิตค่อนข้างสูงประมาณ 480 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในสภาพนาซึ่งเป็นที่ลุ่ม น้ำแห้งช้า มีคุณภาพการหุงต้มดี ข้าวสุกอ่อนนุ่มรสชาติเป็นที่นิยมของผู้บริโภคข้าวอ่อนนุ่มในภาคใต้
พื้นที่นาลุ่ม น้ำแห้งเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
อ่อนแอต่อโรคไหม้ในระยะกล้า จึงควรหลีกเลี่ยงการตกกล้าแห้ง และอายุการเก็บเกี่ยวล่ากว่าพันธุ์มาตรฐานจึงไม่ควรปลูกในพื้นที่นาดอน เพราะจะขาดน้ำ