ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ ลูกแดงปัตตานี
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ข้าวเจ้าพันธุ์ลูกแดงปัตตานี เป็น 1 พันธุ์ ที่ทนทานต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มได้ดี โดยได้รวบรวมพันธุ์ข้าวลูกแดงจาก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มาปลูกในโรงเรือนที่สถานีทดลองข้าวปัตตานี ปี พ.ศ.2528 และได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งในสถานีในนาราษฎร์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง พร้อมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายให้กับกรมพัฒนาที่ดิน นำไปปลูกในแปลงสาธิตของโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวและดินเค็มภาคใต้ พื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีละประมาณ 5-10 ตัน
ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ สูงประมาณ 167 เซนติเมตร ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ กอตั้ง ใบเเละกาบใบสีเขียว รวงยาว แน่นปานกลาง ระแง้ถี่ เมล็ดยาวเรียว มีอมิโลสปานกลาง ท้องไข่ค่อนข้างมากเปลือกสีน้ำตาล-แดงเข้ม
ผลผลิต 418 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคไหม้ปานกลาง ข้าวสุกอ่อนนุ่ม กลิ่นหอมเล็กน้อย มีความทนทานต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็มภาคใต้ได้ดี
ปลูกในพื้นที่มีปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง