ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเหนียว
พันธุ์ แพร่ 1
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
สถานีทดลองข้าวขอนแก่น ทำการผสมพันธุ์ข้าวระหว่างพันธุ์ IR2061-214-3-14-8 กับพันธุ์ กข 4 ปีพ.ศ.2518 และปลูกคัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 1 ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่นและทำการปลูกคัดเลือกลูกผสมชั่วต่าง ๆ ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปลูกคัดเลือก ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ฯ และเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ระหว่างปีพ.ศ.2519-2535 ได้พันธุ์ดีเด่น
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ใบธงตั้ง คอรวงและรวงยาวและแน่น ระแง้ค่อนข้างถี่ ใบค่อนข้างแก่ช้า ต้นแข็งไม่ล้มง่ายสูงประมาณ 120 เซนติเมตร อายุประมาณ 130 วัน มีจำนวนรวงต่อตารางเมตร เฉลี่ย 176 รวง จำนวนเมล็ดดีต่อรวง เฉลี่ย 106 เมล็ด น้ำหนักข้าวเปลือกต่อถัง 10.27 กิโลกรัม ระยะพักตัว 6 สัปดาห์
ผลผลิตสูง 600-700 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคไหม้ และค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
พื้นที่ปลูกข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกได้ดีทั้งฤดูนาปีและฤดูนาปรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคไหม้ โรคใบหงิกและพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์
ค่อนข้างไม่ต้านทานต่อแมลงบั่วโรคใบสีส้ม และเพลี้ยกระโดดหลังขาว