ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ มข 35
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ลำต้นสูงสามารถคลุมวัชพืชในแปลงปลูกถั่วเหลืองได้ดีมาก เมล็ดขนาดใหญ่เปลือกหุ้มเมล็ดหนาทำให้ไม่เสื่อมความงอกได้ง่าย ทนทานแล้งและเจริญได้ดีในดินกรดและดินด่าง ผลผลิตต้นฤดูฝน 263 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตปลายฤดูฝน 306 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตในฤดูฝน 332 กิโลกรัมต่อไร่
ผลผลิตเฉลี่ยทั้งปี 306 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคแบคทีเรียลพัสดูล ลำต้นสูง แข็งแรง ต้านทานการหักล้ม สามารถตรึงไนโตรเจนได้ดีกว่าพันธุ์ สจ.4
สามารถปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน