ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลันเตา
พันธุ์ แม่โจ้ 2
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2522
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปีพ.ศ.2506-2511 สถานีกสิกรรมแม่โจ้ได้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาพันธุ์ดอกสีขาวฝักเล็กจากร้านค้าเมล็ดพันธุ์มาทดลองปลูกได้ผลดี จึงได้ทำการปลูกคัดเลือกแบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาดอกสีขาว ที่มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพดี ต่อมาปี พ.ศ.2512 สาขาพืชผักร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลจีนไต้หวันนำเมล็ดพั่นธุ์ที่ผลิตได้ มาปลูกเปรียบเทียบพันธุ์กับพันธุ์จากไต้หวัน 2 พันธุ์ และได้ทำการคัดเลือกพันธุ์ถั่วลันเตาแบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ในปีพ.ศ.2515 ทำการทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ดีเด่นที่คัดเลือกได้จำนวน 8 สายพันธุ์ ผลปรากฏว่า คัดเลือกได้ 2 สายพันธุ์ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์จากร้านค้าที่เกษตรกรใช้ปลูก
ต้นสูงเฉลี่ย 1.9 เมตร มีการแตกกิ่งแขนงพอประมาณ เฉลี่ย 7 กิ่งต่อต้น ออกดอกหลังปลูกประมาณ 35 วัน ดอกมีสีขาว เริ่มเก็บเกี่ยวฝักสดครั้งแรก เมื่ออายุประมาณ 65 วันหลังปลูก ช่วงระยะเก็บเกี่ยวฝักสดประมาณ 60 วันให้ฝักดกเฉลี่ย 66 ฝักต่อต้น ให้ฝักเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ฝักมีสีเขียวรสหวานและกรอบขนาดฝักยาวเฉลี่ย 7 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดในฝักเฉลี่ย 5-7 เมล็ด ผลผลิตในช่วงฤดูหนาว 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่
รสชาติและลักษณะของฝักอยู่ในความนิยมของตลาด มีความต้านทานโรคราสนิม และโรคราแป้งปานกลาง
สามารถปลูกได้ทุกภาคตลอดปีจะให้ผลผลิตดีที่สุดถ้าปลูกในช่วงฤดูหนาว(ตุลาคม-พฤศจิกายน)
ในฤดูฝนต้องปลูกบนเขาเพราะต้องการอากาศเย็น