ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพด
พันธุ์ สุวรรณ 5
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดดีเด่นหลายพันธุ์และ มีลักษณะใกล้เคียงกับพันธุ์สุวรรณ 1 ได้ปรับปรุงโดยการคัดเลือกแต่ละพันธุ์แบบหมุนเวียน พบว่ามีความสัมพันธ์กันสูงมีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างพันธุ์น้อย ได้นำพันธุ์ผสมเปิดดีเด่นมาจำนวน 5 พันธุ์ คือพันธุ์ Suwan 1 พันธุ์ Caripeno DMR พันธุ์ Thai Composite# 3 DMR พันธุ์ Cupurico Flint Composite พันธุ์ Amarillo Dentado ทำการคัดเลือกพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 และทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2527-2536 พบว่าให้ผลผลิตสูงเหมาะในการทำเป็นอาหารสัตว์
อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน วันออกดอก 55 วัน ความสูงของต้น 192 เซนติเมตร ตำแหน่งความสูงของฝัก 109 เซนติเมตร ความแข็งแรงของระบบรากดี จำนวนต้นหักล้ม 0.6 เปอร์เซ็นต์ ซังสีขาว เมล็ดสีส้มสีเหลือง หัวแข็งถึงกึ่งหัวแข็ง
ผลผลิตเมล็ดสูง 907-945 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 1, สุวรรณ 3 และพันธุ์นครสวรรค์ 1 4,7 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ให้ผลผลิตน้ำหนักต้นสดและน้ำหนักแห้งสูง เหมาะในการทำเป็นพืชอาหารสัตว์สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมทั่วไป มีระบบรากและลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้านทานโรคราน้ำค้างและโรคทางใบอื่น ๆ เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดไว้ใช้ทำพันธุ์ได้นาน 1-3 รุ่น
พื้นที่ปลูกข้าวโพดทั่วไป