ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อย
พันธุ์ อู่ทอง 2
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2536
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 2 เป็นลูกผสมเปิดของพันธุ์ LAC 52-326 ปี พ.ศ.2524 นำเมล็ดมาปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ปี พ.ศ.2526 เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยเบื้องต้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีและศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ปี พ.ศ.2527-2528 เปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อย ปี พ.ศ.2528-2530 เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในท้องถิ่นที่ไร่กสิกรจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2529-2531 เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในไร่กสิกรอำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปีพ.ศ.2530-2532 ได้สายพันธุ์อ้อยที่สะสมน้ำตาลเร็วให้ผลผลิตสูง
ลำต้นสูง 2.28 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำ 2.73 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียวอมเหลือง ข้อเรียบ ปล้องทรงกระบอก ตารูปไข่ ไม่มีร่องเหนือตา ใบใหญ่ตั้ง ปลายแหลม กาบใบ มีขนเล็กน้อย ออกดอกปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม
สะสมน้ำตาลเร็วเมื่ออายุ 9 เดือน ในเดือนธันวาคม มีค่าซีซีเอส มากกว่า 10 รักษาระดับน้ำตาลในลำต้นได้สูง และอยู่ได้นาน ผลผลิตอ้อยอายุ 9 เดือน 10.2 ตันต่อไร่ อายุ 12 เดือน 14.0 ตันต่อไร่ เมื่อปลูกในดินร่วนมีความต้านทานโรคแส้ดำ ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง
พื้นที่ดินร่วนเขตชลประทานภาคกลางและภาคตะวันตก
อ่อนแอต่อโรคใบขาว และเนื่องจากอ้อยพันธุ์อู่ทอง 2 ออกดอกเร็ว ดังนั้นควรตัดลำอ้อยภายในเดือนมีนาคมเพื่อน้ำหนักผลผลิตและน้ำตาลจะได้ไม่ลดลง