ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ ชัยนาท 1
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2536
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 ได้มาจากการผสม 3 ทาง ระหว่างขัาวสายพันธุ์ IR13146-158-1 กับ IR15314-43-2-3-3 และ BKN6995-16-1-1-2 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท ปีพ.ศ.2525 ปลูกคัดเลือกนำเข้าทดลองเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีและระหว่างสถานี ในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ทดสอบในนาเกษตรกรและทดสอบเสถียรภาพการให้ผลผลิตในเขตรับผิดชอบศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุประมาณ 119 วัน เมื่อปลูกฤดูฝนและ 130 วัน ในฤดูแล้งใบธงค่อนข้างยาวตั้งตรง ใบแก่ช้า ต้นแข็งแรง คอรวงสั้น เมล็ดยาวเรียวเปลือกสีฟางท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีทำข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ได้ มีอมิโลสสูง ข้าวเมื่อหุงสุกมีลักษณะร่วนแข็งนำไปแปรูรปเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ก๋วยจั๊บและขนมจีนได้
ในฤดูแล้งให้ผลผลิตเฉลี่ย 754 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูฝนให้ผลผลิตเฉลี่ย 725 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า กข 23 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 653 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวหลายชนิดเช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคใบหงิก ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ เมล็ดยาวกว่า กข 23 และมีท้องไข่น้อยตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี
พื้นที่ปลูกข้าวในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง โดยเฉพาะในแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาวโรคใบหงิก และโรคไหม้
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม ใบขีดโปร่งแสง และในฤดูแล้งควรปลูกไม่เกินเดือนมีนาคม มิฉะนั้นอายุจะมากขึ้น