ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช งาแดง
พันธุ์ อุบลราชธานี 1
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2536
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 1 ได้มาจากการคัดเลือกพันธุ์แบบสายพันธุ์บริสุทธิ์จากพันธุ์ Hnanni25/160 ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์จาก FAO เมื่อ ปี พ.ศ.2528 นำมาปลูกและศึกษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี พบว่ายังมีการกระจายตัวภายในสายพันธุ์อยู่มากจึงทำการคัดเลือกพันธุ์แบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ โดยคัดเลือกต้นที่มีอายุถึงวันออกดอกสั้นและแตกกิ่ง 2-5 กิ่งไว้ เพื่อทำการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ลักษณะที่ต้องการ
อายุออกดอก 32-35 วัน อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน แตกกิ่ง 3-5 กิ่งต่อต้น มี 2 พู จำนวนฝักต่อซอกใบ 1 ฝัก น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 3.16 กรัม มีน้ำมัน 50.30 เปอร์เซ็นต์
เมล็ดโต สีแดงสม่ำเสมอ ผลผลิตสูงเฉลี่ย 139 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่างาแดงพันธุ์พื้นเมือง 22 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่างาขาว พันธุ์มหาสารคาม 60 25 เปอร์เซ็นต์ ต้านทานต่อโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย ต้านทานต่อหนอนห่อใบงา ไรขาว และมวนฝิ่น
ไม่ควรปลูกงาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่กึ่งตอบสนองต่อช่วงแสงวันสั้นและเจริญเติบโตได้ไม่ดีในอุณหภูมิต่ำ
เก็บเกี่ยวงา เมื่ออายุ 80-85 วัน ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ในแปลงเกิน 85 วัน เพราะจะทำให้เมล็ดร่วงหล่นเสียหาย ได้