ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ไหม
พันธุ์ ไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2535
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ไหมไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35 สร้างและคัดพันธุ์จากไหมลูกผสม Guang Nong No3 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน คัดเลือก F1-F4 ที่สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร ปี พ.ศ.2525 ทำการคัดเลือกที่สถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานี ได้พันธุ์ที่มีลำตัวขาวปลอดรังไหมสีขาวคอดกลาง ให้ฟักเป็นหนอนไหม 2 ครั้งต่อปี ปี พ.ศ.2529 ทดสอบประสิทธิภาพ ศึกษาผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรยากจนปี พ.ศ.2531 ทำการบำรุงรักษาความแข็งแรงอยู่ในชั่วที่ 30
จำนวนไข่ไหมต่อแม่ 388 ฟอง อายุการเป็นหนอนไหมเพียง 18 วัน 12 ชั่วโมง น้ำหนักหนอนไหมโตเต็มที่เฉลี่ย 10 ตัว 25.1 กรัม มีความแข็งแรงสูง (เปอร์เซ็นต์ดักแด้สมบูรณ์ 95 เปอร์เซ็นต์) น้ำหนักรังสด 1 รัง 1.4 กรัม น้ำหนักเปลือกรัง 1 รัง 22.5 เซนติกรัม เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง 16.1 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์การสาวง่าย 63 เปอร์เซ็นต์ ขนาดของเส้นไหม 2.4 ดีเนียร์ ความยาวเส้นไหมเฉลี่ยต่อรัง 519 เมตร
เลี้ยงง่าย มีความแข็งแรงสูง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย อายุหนอนไหมสั้นใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 18 วัน ทำให้ลดต้นทุนในการผลิต และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
สามารถเลี้ยงได้ผลดี ตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว
มีความยาวเส้นใยไหมเฉลี่ยต่อรัง 519 เมตร จึงไม่เหมาะที่จะนำไปสาวด้วยเครื่องอัตโนมัติ