ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ สงขลา 36
วันที่รับรอง 03 มกราคม 2535
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2496 พ.ศ.2501 พ.ศ.2504 และ พ.ศ.2505 สถานีทดลองยางสงขลา ได้ดำเนินการผสมพันธุ์ยางจากพันธุ์แม่พันธุ์พ่อต่าง ๆ นำไปทดสอบผลผลิตเบื้องต้นในปี พ.ศ.2509 ได้ลูกผสมระหว่าง พันธุ์ PB5/63 กับ PR 107 มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2510-2526 ทำการคัดเลือกพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูงตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร พบว่าให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์รับรองที่มีอยู่
ลักษณะเป็นรูปทรงฉัตรแบบเปิดล่าง ทรงพุ่มรูปทรงไม้กวาด ใบสีเขียวอ่อน ไม่เป็นมัน ก้านใบเว้า ก้านใบย่อยค่อนข้างสั้น ตา ก้านใบชิดฐาน ก้านใบเสมอกับลำต้น เปลือกบริเวณส่วนสีน้ำตาล มีผิวเรียบ ลำต้นตรง กลม เมล็ดขนาดปานกลางสีน้ำตาลและน้ำตาลเข้ม รูปร่างกลม สันเมล็ดนูนเล็กน้อย
ผลผลิตเนื้อยางแห้ง 313 กิโลกรัมต่อไร่ต่อต้นต่อปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 35 เปอร์เซ็นต์และสูงกว่าพันธุ์ GT1 41 เปอร์เซ็นต์ จำนวนท่อน้ำยางมากกว่าพันธุ์ RRIM 600 และ GT1 ผลผลิตเนื้อยางแห้งในช่วงผลัดใบลดลงน้อยกว่าพันธุ์ RRIM 60O เเละ GT1 ต้านทานโรคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตดีทั้งในระหว่างก่อนเปิดกรีดและระหว่างเปิดกรีดน้ำยาง เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม
ปลูกได้ในพื้นที่ปลูกยางทั่วไป