ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ ชัยนาท 36
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2534
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง Pagasa 1 และ PHLV 18 ที่ประเทศไต้หวัน และผ่านการรับรองเป็นพันธุ์มาตรฐานให้ชื่อใหม่ว่า Tainan 3 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มีอายุการสุกแก่ของฝักใกล้เคียงกันและต้านทานต่อการหักล้มนำเข้ามาปลูกครั้งแรกในประเทศไทยปีพ.ศ.2523 ปรากฏว่าให้ผลผลิตสูงขนาดเมล็ดใหญ่ แต่ยังมีลักษณะแตกต่างกันทั้งความสูง การชูช่อของฝัก ขนาดของฝัก จึงได้คัดเลือกต้นมาจำนวน 20 ต้น ปลูกต้นต่อแถว ทำการคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ที่มีควานสูงอยู่ในช่วง 50-60 เซนติเมตร ฝักอยู่เหนือทรงพุ่ม อายุการสุกแก่ของฝักใกล้เคียงกัน ฝักยาวขนาดเมล็ดใหญ่ มีสีเขียว และมีลักษณะตรงตามความต้องการ จึงนำไปขยายพันธุ์นำเข้าสู่ลำดับการเปรียบเทียบพันธุ์
น้ำหนัก 100 เมล็ด 6.7 กรัม ดอกแรกบาน 35 วันหลังงอก จำนวนฝักต่อต้น 14 ฝัก จำนวนเมล็ดต่อฝัก 11 เมล็ด ความสูงของต้น 51 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 67 วัน แป้ง 51.0 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 24.1 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 216 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 ร้อยละ 4 พันธุ์กำแพงแสน 2 ร้อยละ 12 และพันธุ์ชัยนาท 60 ร้อยละ 6 ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาล
แนะนำให้ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์