ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันสำปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 90
วันที่รับรอง 08 มกราคม 2534
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มันสำปะหลังพันธุ์ ระยอง 90 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ CMC76 และพันธุ์ V43 ในปีพ.ศ.2521 ที่สถานีทดลองพืชไร่ระยองปีพ.ศ.2521-2522 ทำการคัดเลือกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2523-2532 เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ เปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่น เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่กสิกรและทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรในสถานีทดลองและเกษตรกรจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี
ลำต้นมีลักษณะโค้ง สีน้ำตาลอ่อน สูงประมาณ 165 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 0-2 ระดับความสูงของการแตกกิ่งระดับแรก 120-14O เซนติเมตร มุมของกิ่งกว้าง 75-60 องศา แผ่นใบรูปร่างเป็นแบบใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนและก้านใบสีเขียวอ่อนหัวมันรูปร่างยาวเรียว เปลือกสีน้ำตาลเข้ม เนื้อสีขาวเนื้อมันแห้ง 36.4 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตหัวสดสูง เก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน ให้ผลผลิต 3.81 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 1 ร้อยละ 5 มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูฝนผลผลิตมันแห้งสูง 1,400 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตแป้งสูง 966 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคไหม้
ปลูกได้ทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีดินค่อนข้างดีต้นฤดูฝน
ปลูกปลายฤดูฝน ในดินที่สูญเสียความชื้นง่าย อาจมีปัญหาจำนวนท่อนพันธุ์หรือต้นงอกต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตต่ำไม่เหมาะสมกับท้องที่ที่พบการแพร่ระบาดของแมลงหวี่ขาวอยู่เสมอ ควรใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ สูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ลำต้นมีลักษณะโค้ง ถ้าหากแตกกิ่งจะทำให้ปฎิบัติดูแลยาก ในฤดูแล้งต้นพันธุ์สำหรับนำไปใช้ปลูกเสื่อมคุณภาพเร็ว เมื่อตัดต้นพันธุ์แล้วควรรีบปลูกภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ เพราะความงอกจะลดลง