ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลันเตา
พันธุ์ แม่โจ้ 1
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2522
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปีพ.ศ.2506-2511 สถานีกสิกรรมแม่โจ้ได้นำเมล็ดพันธุ์ถัวลันเตาพันธุ์ดอกสีขาว ฝักเล็กจากร้านค้าเมล็ดพันธุ์มาทดลองปลูกได้ผลดี จึงได้ทำการปลูกคัดเลือก แบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาดอกสีขาว ที่มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพดี ต่อมาปี พ.ศ.2512 สาขาพืชผักร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลจีนไต้หวันนำเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้จากสถานีกสิกรรมแม่โจ้มาปลูกเปรียบเทียบพันธุ์กับพันธุ์จากไต้หวัน 2 พันธุ์ และทำการคัดเลือกพันธุ์ถั่วลันเตาทั้ง 3 พันธุ์ แบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ทำการทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ดีเด่นที่คัดเลือกได้จำนวน 8 สายพันธุ์ มี 2 สายพันธุ์ ได้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์จากร้านค้า
ต้นสูงเฉลี่ย 1.2 เมตร มีการแตกกิ่งแขนงมาก เฉลี่ย 9 กิ่งต่อต้น ให้ผลผลิตเร็ว ออกดอกประมาณ 30 วัน ดอกมีสีขาว เริ่มเก็บเกี่ยวฝักสดครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 58 วัน ช่วงระยะเก็บเกี่ยวฝักสดประมาณ 50 วันเป็นพันธุ์ที่ให้ฝักดกเฉลี่ย 98 ฝักต่อต้น มีเปอร์เซ็นต์การให้ฝักคู่สูง ฝักมีสีเขียวอ่อน รสหวาน และกรอบขนาดฝักยาวเฉลี่ย 5.7 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดในฝัก 2-3 เมล็ด
เป็นพันธุ์เบา มีความบริสุทธิ์ รสชาติและลักษณะของฝักอยู่ในความนิยมของตลาด ต้านทานต่อโรคราสนิม และโรคราแป้งปานกลาง
สามารถปลูกได้ทุกภาคตลอดปี ถ้าปลูกในช่วงฤดูหนาว ภาคเหนือ (ตุลาคม-พฤศจิกายน) จะให้ผลผลิตดีที่สุด
ในฤดูฝนให้ปลูกบนภูเขาเพราะต้องการอุณหภูมิต่ำแต่ได้ผลผลิตต่ำกว่าปลูกในฤดูหนาว