ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ สุพรรณบุรี 90
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2534
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2524 ทำการผสมพันธุ์ข้าวระหว่าง กข 21 กับ IR4422-98-3-6-1 และ กข 11 กับ กข 23 ปี พ.ศ.2525-2533 ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ปลูกข้าวลูกผสมชั่วที่ 1-4 และคัดเลือกแบบสืบตระกูล ปลูกศึกษาพันธุ์ทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีฯ และระหว่างสถานีฯ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ฤดูแล้งที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี และฤดูฝนที่สถานีทดลองข้าวคลองหลวง
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 120 เซนติเมตร อายุประมาณ 120 วัน ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่ายใบและกาบใบสีเขียว ช่วงเก็บเกี่ยวใบแห้งเกือบหมด รวงยาวแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงสั้นข้าวเปลือกสีฟางระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์ รูปร่างข้าวกล้องเรียวยาว น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด เฉลี่ย 2.98 กรัม ปริมาณอมิโลสสูง 26.9 เปอร์เซนต์ ข้าวสุกค่อนข้างแข็งร่วนคล้ายข้าวเสาไห้
ผลผลิต 556 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูแล้งและให้ผลผลิต 686 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูฝน มีความต้านทานต่อโรคแมลงที่สำคัญแบบ multiple resistance ต้านทานโรคใบหงิก และโรคใบสีส้มในสภาพธรรมชาติดีกว่าพันธุ์ข้าว กข 23 และสุพรรณบุรี 60 ต้านทานโรคไหม้เช่นเดียวกับพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 60 ในขณะที่ กข 23ไม่ต้านทาน ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระดับเดียวกับ กข 23 แต่ดีกว่าสุพรรณบุรี 60 ให้ผลผลิตสูงตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโรคใบหงิกโรคใบสีส้ม และโรค ไหม้
พบโรคใบขีดสีน้ำตาลในระยะข้าวออกรวง แต่ความรุนแรงน้อยกว่าพันธุ์ข้าว กข 23