ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพด
พันธุ์ ลูกผสมสามทางสุวรรณ 3101
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2534
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวโพดลูกผสมสามทางสุวรรณ ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ เบอร์ 27 และ 28 เป็นพันธุ์ที่รวมตัวสูง ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง กับสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ เบอร์ 21 มีเชื้อพันธุ์จากต่างประเทศสูงมาก และต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ทำการคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2529-2532 พบว่าให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์รับรองที่มีอยู่
วันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาประมาณ 51 วัน ความสูงของต้น 209 เซนติเมตร จำนวนต้นหักล้ม 8.0 เปอร์เซ็นต์ จำนวนต้นที่เปลือกหุ้มฝักไม่มิดชิด 3.5 เปอร์เซ็นต์ จำนวนฝักเน่า 8.5 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นเมล็ด27.5 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดสีเหลืองส้มลักษณะกึ่งหัวแข็ง ซังสีขาว
ผลผลิตสูงเฉลี่ย 1,049 กิโลกรัมต่อไร่ มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตและปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ความสูงของต้น จำนวนต้นหักล้ม และเปอร์เซ็นต์ กระเทาะดีกว่าพันธุ์สุวรรณ 2602, สุวรรณ 1, และสุวรรณ 3 มีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง
พื้นที่ปลูกข้าวโพดในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ