ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพดฝักอ่อน
พันธุ์ เชียงใหม่ 90
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2533
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์เชียงใหม่ 90 ได้จากการผสมรวมกันแบบสุ่มของสายพันธุ์ ฮาฟซิบหรือครอบครัวที่มีพ่อร่วมกัน (half-sib families) ที่ผ่านการคัดเลือก 3 สายพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ.2524 ต่อมา ปี พ.ศ.2527 สถาบันวิจัยพืชไร่เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวไว้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่และปีพ.ศ.2529-2532 ได้สร้างพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน CMB8704 ขึ้นมีขนาดฝักตรงตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
ต้นสูง 200 เซนติเมตร ดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 39 วัน และออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 44 วันหลังงอก เริ่มเก็บฝักอ่อน 43 วัน ช่วงการเก็บเกี่ยวฝักอ่อน 10 วัน ผักได้มาตรฐาน 71.4 เปอร์เซ็นต์ ฝักอ่อนสีเหลืองสวย น้ำหนักต้นสด 4.3 กิโลกรัม ฝักแก่สีเหลืองส้ม หัวแข็ง อายุเก็บเกี่ยวฝักแก่ 105-110 วัน
ผลผลิตสูงให้ 2-3 ฝักต่อต้น ผลผลิตฝักอ่อนทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,238 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์มาตราฐาน รังสิต 1 และ สุวรรณ 2 ถึง 30 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ให้ผลผลิตฝักอ่อนปอกเปลือกที่ได้มาตรฐานเฉลี่ย 190 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์มาตรฐานทั้งสองถึง 50 และ 18 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อายุเก็บเกี่ยวสั้น สามารถเริ่มเก็บฝักอ่อนได้ภายใน 43 วัน เร็วกว่าพันธุ์ รังสิต 1 และ สุวรรณ 2 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 5 และ 1 วัน มีช่วงเก็บเกี่ยว 10 วัน รวมอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเสร็จไม่เกิน 60 วัน มีความต้านทานโรคราน้ำค้างดีกว่าข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ รังสิต 1
ปลูกได้ตลอดปี ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั่วไป