ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ละหุ่ง
พันธุ์ ลูกผสมอุบล 90
วันที่รับรอง 25 มกราคม 2533
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ละหุ่งลูกผสมอุบล 90 ได้จากการสกัดสายพันธุ์ละหุ่งนางเอก (pistillate line) จากละหุ่งลูกผสมพันธุ์ H78 ของประเทศอัฟริกาใต้ ได้สายพันธุ์ละหุ่งนางเอก 1 สายพันธุ์ ตั้งชื่อ A1 ในปี พ.ศ.2526 ทำการสร้างละหุ่งลูกผสมโดยใช้พันธุ์พ่อ เช่น Lynn dwarf, Aruna และ Beker tall type และทำการทดสอบผลผลิตในปี พ.ศ.2526-2531 โดยนำพันธุ์ลูกผสมที่สร้างขึ้นเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ เปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่น เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่กสิกร และทดสอบพันธุ์ในไร่กสิกรโดยมีพันธุ์ H22 ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมของอิสราเอลเป็นพันธุ์ตรวจสอบ
อายุออกดอกแรก 30-35 วัน อายุเก็บเกี่ยวช่อแรก 80-85 วัน มีไขที่ลำต้น กิ่ง ผล ก้านใบ เส้นใต้ใบและลำต้นมีสีแดง น้ำหนัก 100 เมล็ด 27-30 กรัม ความสูง 150-200 เซนติเมตร ความยาวช่อแรก 30-40 เซนติเมตร จำนวนช่อดอกต่อช่อ 5-6 ช่อ จำนวนกิ่ง 3-6 กิ่ง จำนวนผลต่อช่อ 45-60 ผล ให้น้ำมัน 44.2 เปอร์เซ็นต์
ต้นเตี้ยหักล้มยากเก็บเกี่ยวง่ายอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์ H22 ประมาณ 10 วัน ผลผลิตจากแปลงทดลองเฉลี่ย 199 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ H22 10 เปอร์เซ็นต์ ให้น้ำมันสูงกว่าพันธุ์ H22 ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์
ภาคกลางโดยเฉพาะปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าทำลายของโรคแมลง
ดินปลูกควรมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ค่า pH อยู่ระหว่าง 5.0-6.5 มีการระบายน้ำดี เพราะละหุ่งพันธุ์นี้ไม่ทนต่อสภาพน้ำขัง