ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียวผิวดำ
พันธุ์ พิษณุโลก 2
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2533
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2 มาจากสายพันธุ์ PI 288603 ซึ่งกำเนิดที่ประเทศอินเดียได้มาจากแหล่งรวบรวมพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (AVRDC) นำมาปลูกครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2520 ที่สถานีทดลองพืชไร่อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าในแถวปลูกมีหลายลักษณะปนกันอยู่จึงเลือกต้นที่มีลักษณะดีและนำมาคัดเลือกให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์โดยให้ชื่อว่า BC48 นำไปเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกรและทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรในแหล่งปลูกถั่วเขียวผิวดำตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2521-2530 พบว่า BC48 มีคุณสมบัติดีเด่นกว่าพันธุ์อื่น ๆ
ทรงต้นโปร่ง ตั้งตรง สูง 57 เซนติเมตร ใบมีขนาดปานกลาง ดอกแรกบาน อายุ 33 วัน เก็บเกี่ยวอายุประมาณ 77 วัน จำนวนฝักต่อต้น 44 ฝัก จำนวนเมล็ดต่อฝัก 7 เมล็ด เมล็ดสีดำ ตาเมล็ดสีขาว น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 49.9 กรัม
ขนาดเมล็ดใหญู่กว่าพันธุ์อู่ทอง 2 เฉลี่ย 5 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด ทรงต้นโปร่ง ตั้งตรง อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 ประมาณ 9 วัน ให้ผลผลิตระดับเดียวกับพันธุ์อู่ทอง 2 คือ 190 กิโลกรัมต่อไร่
สามารถปลูกได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และปลูกได้ดีในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าวในเขตชลประทาน
เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีทรงพุ่มแคบ จึงแนะนำให้ใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 5-7 กิโลกรัมต่อไร่